Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO ELEKTRONICKÝ OBCHOD ESHOP-LOZISKA.CZ

firmy STROJÍRENSKÁ ZÁSOBOVACÍ s.r.o., Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00, IČO: 247827509, DIČ : 24827509

dále jen jako dodavatel :

 

1. Objednávka zboží elektronického obchodu

A. Seznam zboží na stránkách e shopu je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zboží je dodáváno s výhradou meziprodeje. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky.

B. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

C. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu v návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávky). S těmito změnami bude zákazník obeznámen před potvrzením objednávky dodavatelem.

D. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků si může ověřit u dodavatele. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží s dopravními náklady a souvisejícími poplatky, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

E. Zrušení objednávky Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

2. Zaslání zboží elektronického obchodu

A. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" dodavatelem, kdy si dodavatel potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva. Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje , nikoliv pro osobní odběr zboží.

B. Dodací lhůta Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo přepravní službou, obvykle do 2-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce, není-li ujednáno jinak.

C. Způsob dopravy Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel. Způsob dopravy určuje dodavatel i s ohledem na nejnižší možné náklady přepravy, není-li dohodnuto jinak.

D. Způsob uhrazení ceny za zboží Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad. Pokud zákazník požaduje zaslat daňové doklady na jinou adresu, než je adresa dodání, musí toto výslovně uvést ve své objednávce.

E. Převzetí zboží Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození zboží vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Zákazník má právo poškozené zboží odmítnout. Podepsáním dodacího listu přepravce zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Náhradou za oprávněnou reklamaci může být vrácení ceny zboží nebo dodávka náhradního zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného.

3. Odstoupení od smlouvy

A. Právo zákazníka na odstoupení Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v případě elektronického obchodu dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně veškerého dodaného příslušenství, v uvedené lhůtě do 14ti dnů poslat zpět. Po obdržení takto vráceného zboží dodavatel zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku způsobem, na kterém se oba dohodnou a to ve lhůtě 14ti dnů od obdržení vráceného zboží. Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím "osobního odběru" .

B. Právo dodavatele na odstoupení Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

C. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, jestliže nebude schopen požadované zboží dodat ve smluvené kvalitě, množství a nebo ceně, nebo v případě, že objednávka bude vykazovat závažné nedostatky, které budou znemožňovat uskutečnění obchodu. V případě, že tato situace nastane, dodavatel bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou.

D. Postup v případě odstoupení od smlouvy Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli a to písemně, elektronicky nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol faktury (daňového dokladu) a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na své náklady do provozovny dodavatele, kde tento bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

E. Termíny: Prodej: Termín expedice je termín, kdy je zboží připraveno na příslušné provozovně dodavatele. V tomto termínu může být zboží osobně vyzvednuto. V případě dopravy zajišťované přepravní službou jde o termín, kdy je zboží předáno dopravci.

4. Ochrana osobních údajů zákazníka

A. Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to název, jméno, adresu, IČO, DIČ, telefon, fax a e-mailové spojení, případně další, které jí zákazník poskytne na základě svého svobodného rozhodnutí. Tyto údaje slouží především ke správné fakturaci zboží a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

B. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

C. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu dodavateli nebo tuto skutečnost oznámí telefonicky.

D. Vyplněním registračního formuláře (objednávky, poptávky či jiného) souhlasí zákazník se zařazením všech jím uvedených údajů, případně i osobních, do databáze dodavatele a jejich následným zpracováním pro marketingové účely dodavatele, tj. nabízení zboží, výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, zboží, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

5. Vyšší moc

A. Dodavatel není v prodlení s plněním svých povinností, jestliže jeho prodlení nebo prodlení subdodavatelů, bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, jakými jsou např. válka, přírodní katastrofy, stávky, nedostatek surovin a energie nebo další nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, které nastaly v době plnění smlouvy a znemožnily splnění závazku dodavatelem.

B. O dobu trvání vyšší moci se přiměřeně prodlužuje lhůta pro splnění povinností obou stran. Pokud by realizace smlouvy v důsledku těchto událostí byla prodloužena o více než dva měsíce, má kterákoliv strana právo od smlouvy odstoupit, aniž by zákazníkovi vznikl nárok na náhradu škody.

6. Záruka

A. Po dodání je zákazník povinen zboží neprodleně zkontrolovat a písemně reklamovat případné vady dodávky. Reklamace musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: číslo smlouvy (faktury), označení zboží , číslo dodacího listu, popis vady.

B. Dodavatel poskytuje zákazníkovi na své zboží záruku, jejíž doba je uvedena v případném záručním listě u každého výrobku. Pokud zboží nemá záruční list, činí záruční doba 24 měsíců ode dne prodeje zboží. Při prodeji nelze sjednat záruční dobu delší než jaká je uvedena v záručním listě.

C. Zboží uznané dodavatelem jako vadné bude zákazníkovi oproti vrácení vadného zboží dobropisováno nebo bezplatně nahrazeno, a to v takovém provedení, jaké bylo dohodnuto ve smlouvě. Další nároky na poskytování záruky nebo v důsledku závad jsou vyloučeny i v případě, že je zákon připouští.

D. V každém případě je nárok na náhradu škody v důsledku závadných nebo zpožděných dodávek omezen do výše kupní ceny příslušné dodávky.

E. Záruka na zboží zaniká: a. když bylo zboží poškozeno v důsledku havárie zařízení, kterého součástí bylo zboží a havárie nebyla způsobena prokazatelnou vadou zboží, b. když byly na zboží provedeny zásahy, úpravy resp. opravy bez souhlasu společnosti, c. když bylo zboží použito pro jiné účely, kterým zboží nevyhovuje svými technickými parametry, bylo nadměrně zatěžováno, bylo užíváno v nevhodných provozních podmínkách, d. když došlo k poškození zboží z důvodu nesprávné nebo neodborné montáže, nedodržením všeobecně platných zásad a postupů pro daný druh práce, e. když došlo k poškození zboží nesprávnou manipulací nebo skladováním, f. když k vadám došlo v důsledku jiných okolností mimo procesy spadající pod kontrolu dodavatele

7. Závěrečná ustanovení

A. Pokud by se některé z ustanovení těchto podmínek stalo neúčinným nebo ztratilo účinnost, zůstávají ostatní ustanovení těchto podmínek nadále v platnosti. V takovém případě se smluvní strany zavazují, že neúčinná ustanovení nahradí ustanoveními jinými, která se budou nejvíce blížit požadovanému ekonomickému účelu.

B. Smluvní vztahy se řídí právem České republiky. Pro všechny spory, které vyplývají ze smlouvy nebo vznikají v souvislosti se smlouvou je příslušný místně a věcně obchodní soud dle sídla dodavatele a je rozhodující znění těchto obchodních podmínek v českém jazyce.